Your own (fashionable) postcard is only an app away

© pictures a fashion girl on bpost Mobile Postcard app

 *** Post in English and Dutch ***

De voorbije jaren waren mijn kaartjes uit Italië langer onderweg dan dat mijn vakantie er duurde (een week). De kaartjes arriveerden pas na ettelijke weken. Dit jaar vond ik de oplossing om snel bezorgde, originele én persoonlijke vakantie- (of andere) kaartjes te sturen: de Mobile Postcard app van bpost. De vakantieperiode is ondertussen voor de meesten onder ons voorbij maar je kan de app ook gebruiken om leuke (kerst)kaartjes te maken. Lees er meer over in de rest van deze blogpost. De uitleg lijkt heel lang, maar een kaartje maken versturen, duurt maar een 5 à 10 minuten. Opmerking: ik heb zelf een iPhone dus alle praktische aanwijzingen in de post zijn daarop afgestemd. Mogelijk werkt de app iets anders bij andere besturingssystemen.

The past years my holiday cards from Italy took a lot longer to get delivered than my actual stay there (a week). The cards took several weeks to arrive. This year I found the solution for fast delivered, original and personal postcards: the Mobile Postcard app from bpost. Of course the time of vacation has passed for most of us but you can also use the app to make fun (holiday season) cards. Read all about it in the rest of this blogpost. The explanation seems very long but making and sending a card only takes 5 to 10 minutes. Note: I have an iPhone myself so all practical instructions in this blogpost are specific for iPhone users. Possibly the app works differently on other operating systems.

© pictures a fashion girl on bpost Mobile Postcard app

Je kan de app (bpost Mobile Postcard) gratis downloaden voor iPhone, Android en Windows-telefoons. De bpost app is Belgisch maar je kan kaarten wereldwijd verzenden. Je kan de taal instellen door op het postbakje rechtsboven te drukken en dan op het tandwieltje te tikken. Je kan kiezen uit Nederlands, Frans en Engels. 1 kaartje kost 2,49 euro (verzending naar België) of 3,49 euro (verzending wereldwijd). Als je ineens meerdere credits aankoopt, wordt het goedkoper. En als je voor 15 uur je kaartje aanvraagt, wordt het dezelfde dag nog verstuurd en komt het de volgende werkdag al aan binnen België! Wie geen smartphone heeft, kan trouwens ook gepersonaliseerde kaarten maken en verzenden op zijn pc via http://mijnkaart.bpost.be/. Dat heb ik nog niet zelf geprobeerd.

You can dowload the app (bpost Mobile Postcard) for free for iPhone, Android and Windows phones. The bpost app is Belgian but you can send cards worldwide. You can change the language of the app by clicking on the mailbox icon on the upper right side and then choosing the gear wheel. You have the options Dutch, French and English. 1 card costs 2,49 euro but when you buy more credits it gets cheaper. If you request a card before 3 pm it will be sent the same day and will arrive the next work day in Belgium! If you don't have a smartphone, you can make a card on your computer on the site http://mijnkaart.bpost.be/. You don't appear to be able to choose another language than Dutch online though. I haven't made a card myself using the website yet.
Terug naar de app. Naast de snelle bezorging is het natuurlijk vooral leuk dat je een gepersonaliseerd kaartje kan maken en verzenden. De eerste keer moet je je registreren. Dat is bij mij al zo lang geleden dat ik de stappen niet meer ken, maar het was makkelijk :-). De app werkt intuïtief. Eerst kies je een lay-out en design en dan kan je foto's uploaden vanaf je smartphone (of live een foto maken) door op het plusteken te drukken. Om een foto te verwijderen, tik je er gewoon terug op en je kan een nieuwe kiezen. De bewerkingsmogelijkheden zijn wel niet heel uitgebreid, dus als je je foto echt wil bewerken, doe je dat het best van tevoren in een andere app. In de bpost app kan je filters kiezen, op de foto tekenen of een tekst toevoegen (druk daarvoor op het penseeltje links onderaan). Als je een lay-out kiest met meerdere foto's, verschijnt het penseeltje pas als je alle foto's heb geüpload. Je kan de foto's enkel samen bewerken (niet elke foto apart). Wat je zeker wil doen als je een portretformaat kiest, is de foto draaien. Dat kan je door op het icoontje in de linkerbovenhoek te drukken dat je bij elke foto ziet. Dat kan wel bij elke foto apart. De designs zijn ook gelimiteerd. Nu staan er bv. alleen 'Back to school'-designs op. Maar misschien komen er wel leuke opties voor de feestdagen. Als je een toegevoegd design wil verwijderen, tik je er ook gewoon op en kies je 'Verwijder het design'.


Back to the app. Apart from the fast delivery the fun thing is you can make and send a personalized card. The first time you use the app you have to register.I dit that quite some time ago so I don't recall the steps but it was easy :-). The app works very intuitive. First you choose a lay-out and design and then you can upload pictures from your smartphone (or make a live picture) by tapping the plus sign. To delete a picture, you just tap it and you can choose a new one. The picture editing options in the app are minimal. So if you want to edit a picture, I recommend doing it before uploading it on another app. In the bpost app you can choose filters, draw something on the picture or add text (to do that just tap the brush on the bottom left). If you choose a lay-out with multiple pictures, the brush only appears when you've uploaded all the pictures. You can only edit all the pictures at once (and not every picture seperately). What you will want to do when choosing a portrait shaped picture, is rotating it. To do so, just tap the icon in the upper left corner of the picture in question. You can do that for each uploaded picture seperately. The designs are rather limited. For example: now there are only 'Back to school' designs. But maybe there will be some nice options for the holidays. If you want to remove a design you've added, just tap it and choose 'remove design'.
Eenmaal lay-out, foto en design gekozen en bewerkt, druk je op 'Bewaren'. Daarna kies je 'Schrijf je tekst'. Je typt je tekst en kiest 'Bewaren'. Je kan redelijk veel tekst toevoegen voor een postkaartje. Ik krijg er alvast niet zoveel tekst opgeschreven in mijn handschrift :-) Dan nog 'Adresseer' kiezen. Je kan adressen op verschillende manieren kiezen. Ik kies meestal voor manueel invoeren of selecteer een van mijn recent gebruikte adressen. Daarna bewaar en bevestig je het adres.

Once you've chosen the lay-out, pictures and design and edited hem, you save the card. Then you choose 'Write your text'. Je can just type the text and press save. You can add quite a lot of text. I can't get that much on a postcard in my own handwriting. :-) Afterwards you simply choose 'Address'. You can add addresses in different ways. I usually just input them manually or choose from my recently used addresses. You can send one card to multiple addresses. Then you save and confirm the address.

Bijna klaar: nu de kaart verzenden. Kies 'Voeg toe aan winkelmandje' en druk rechtsboven op het postbakje (waar het aantal gemaakte en niet verzonden kaarten wordt aangegeven door een nummer). Je kan de kaart dan nog bekijken voor ze te verzenden door erop te drukken. Kies 'verzenden' en je wordt omgeleid naar een andere omgeving. De app vraagt altijd of je nog een retouradres wil toevoegen, maar dit is niet verplicht. Daar kies je hoe je wil betalen (met vooraf aangekochte credits, kredietkaart, PayPal of Bancontact). Daarna kies je 'kaart versturen' en bevestig je. Je krijgt nog een bevestigingsmailtje.  Nog een laatste belangrijke opmerking: je krijgt zelf geen digitaal dubbel exemplaar van je kaart en een keer je kaart verzonden is, kan je ze nog maar heel klein bekijken in de historiek. Als je zelf een digitaal exemplaar van je kaart wil, neem je het best een screenshot wanneer je ze bekijkt.

Almost done: all you have to do now is send the card. Choose 'Add to basket' and press the mailbox on the upper right (where the number of made unsent cards is displayed). You can see the card there before sending it by just tapping it. Choose 'send' and you are redirected to another interface. The app always asks if you want to add a return address, but it isn't mandatory. Then you select your payment method (with previously purchased credits, credit card, Paypal of Bancontact). All you have to do then is select 'send card' and confirm. You get a confirmation e-mail afterwards. An important tip: you do not get a digital duplicate of your card when you sent it and you can only see a very small version of it in the history. So if you want a digital copy of your card, the  best option is to take screen shots when reviewing your card.© pictures a fashion girl on bpost Mobile Postcard appTips
  • Om vooraf credits aan te kopen en korting te krijgen, druk je op het postbakje en daarna op het tandwieltje, daar kan je dan credits aankopen. (zoals om de taal te veranderen)
  • Op dezelfde manier kan je ook de historiek van je verzonden kaarten bekijken.
  • Om een kaart die je toch niet wil verzenden, te verwijderen uit je postbakje, swipe je gewoon naar links. Ik kan niet op het kruisje drukken dat dan verschijnt, maar als je ver genoeg naar links swipet, vraagt de app of hij je kaart mag verwijderen.
  • De kwaliteit van de kaarten is redelijk goed. Soms zijn de foto's wat donker als de kaart is afgedrukt, kies dus eerder voor lichtere foto's of maak donkere foto's wat helderder vooraleer ze te uploaden.

  • To purchase credits in advance and get a discount just tap the mailbox and then the gear wheel, there you can purchase credits. (the same steps as you do to change the language)
  • Through the same steps you can also view the history of your sent cards.
  • If you want to remove a card that you don't want to send from your mailbox, just swipe left. I cannot press the 'X' that appears then but if you swipe left far enough, the app asks if it's okay to remove your card. 
  • The quality of the cards is quite good but sometimes the pictures are quite dark. So it is better to choose ligher pictures or to brighten darker photograpghs before uploading them.

© a fashion girl
© a fashion girl


Reacties

Populaire posts