Discover five high fashion cartoons live during AFF and win one!

scroll down for the English version

Ontdek in primeur vijf high fashion cartoons tijdens Antwerp Fashion Festival en win er een + een goodiebag ter waarde van ruim 100 euro!


Op 13 en 14 september kan je tijdens het Antwerp Fashion Festival (AFF) op vijf locaties kennismaken met de eerste fashion cartoon in Vlaanderen. Illustratrice Heleen Peeters en blogster Mieke Smeyers bundelden hun teken- en schrijftalent tot een cartoon met een knipoogje naar de modewereld. De tekeningen worden vergezeld van een Engelse quote, omdat de taal van de mode nu eenmaal internationaal is. En er is meer, tijdens AFF kan je één van de vijf tentoongestelde cartoons winnen.

picture: a fashion girl
'a fashion girl' Mieke op modejacht in Antwerpen


Het idee voor de cartoon ontstond terwijl ‘a fashion girl’ Mieke op de Thalys aan het wachten was in Parijs. De modestad bij uitstek bood onverwacht de ideale inspiratie."In een krantenstalletje ontdekte ik toevallig een boekje met cartoons van Pénélope Jolicoeur. De tekeningen over een meisje in Parijs deden me denken aan de grappige fashionista-quotes die spontaan opborrelen wanneer ik met vrienden babbel. Het leek me leuk om die oneliners in een beeld te vatten. Mode en humor zijn twee van mijn passies, die in een cartoon zouden gecombineerd kunnen worden.”

Het zaadje voor de cartoon was geplant, maar om het idee om te zetten in realiteit, had Mieke een teamgenoot met tekenskills nodig. De zoektocht naar een illustrator/-rice was evenwel niet eenvoudig. Een passende tekenstijl was cruciaal. “Ik had een goed idee van hoe de cartoon eruit zou moeten zien. De tekeningen moesten de juiste modevibe uitstralen. Dat bleek niet vanzelfsprekend. Een gemeenschappelijke kennis bracht me in contact met Heleen. Toen zij me haar eerste schets toonde, wist ik meteen dat we op dezelfde golflengte zaten.
© 2013 Heleen Peeters & Mieke


Net als Mieke combineert Heleen een gevoel voor mode met een gevoel voor humor. Heleen: “Mode moet naar mijn idee niet al te serieus genomen worden en kan soms zelfs lachwekkende situaties opleveren. Ik zag wel iets in Miekes voorstel en ging aan de slag met een aantal uitspraken. In mijn eerste schets tekende ik Mieke als een cartoonfiguur die haar handtas omarmt als was het haar baby. Op elke cartoon staat een datumstempel. Die stempel duidt enerzijds op de vluchtigheid van trends en anderzijds op de tijdloosheid van mode. Het is een bekend fenomeen dat de mode zichzelf telkens herhaalt. Alles komt terug.

Zo werd de eerste high fashion cartoon in Vlaanderen geboren. Een reeks van vijf cartoons wordt aan het grote publiek getoond tijdens het Antwerp Fashion Festival op 13 en 14 september. Via een wedstrijd kunnen vijf gelukkigen een van de vijf tentoongestelde cartoons en een goodiebag mee naar huis nemen. Op www.afashiongirl.be verschijnt elke dinsdag een cartoon.

De zoektocht – win één van de vijf cartoons en een goodiebag
Op AFF hangen vijf grote cartoons verspreid over vijf deelnemende locaties. De eerste vijf fashionlovers die foto's van alle vijf de cartoons tweeten winnen één van de tentoongestelde cartoons en een fashionable goodiebag. Happy hunting!


De basisregels:

 • Neem een foto van de cartoon zodra je er één vindt.
  LET OP dat er ook steeds een deel van de locatie op de foto staat (zoom dus niet te fel in op de cartoon).
 • Tweet meteen deze foto, vermeld als eerste woord in je tweet #AFFcartoon, gevolgd door @afashiongirlbe en @AFF_2013
  BELANGRIJK: vermeld in je tweet ook steeds een korte persoonlijke boodschap. We willen heel graag weten wat je van de cartoons vindt en Twitter beschouwt herhaaldelijk dezelfde tweets plaatsen als spam. Dat willen we uiteraard niet, de tweets moeten interessant blijven. Wees gerust, er zijn genoeg tekens over voor een boodschap - we hebben het getest.
 • Ga dan op zoek naar de volgende cartoon. Tweet opnieuw (volgens bovenstaande regels), en zoek weer verder. 
Extra regels & info:
 • Via de Twitter-account @afashiongirlbe krijg je tips over de locaties (ook met de hashtag #AFFcartoon).
 • De wedstrijd loopt van vrijdag 13 september 2013 om 17 uur tot zaterdag 14 september 2013 om 18 uur. LET OP: op sommige locaties hangen de cartoons misschien al iets vroeger. De wedstrijd start echter pas officieel vrijdag 13 september 2013 om 17 uur. Eerder verstuurde tweets tellen niet mee.
 • De eerste vijf personen die foto's van alle vijf de cartoons op Twitter plaatsen, winnen. Wanneer er te weinig personen zijn die dit doen, winnen de personen die het snelst het grootste aantal foto's van de cartoons getweet hebben. Daarom is het belangrijk elke foto meteen te tweeten.

Alle wedstrijdregels staan ook op deze blog (onder de tab wedstrijden) en
op www.antwerpfashionfestival.com.


De sponsors van de goodiebags worden in een later bericht meegedeeld want er zijn een aantal
deelnemende locaties bij.Discover five high fashion cartoons live during AFF and win one! 


On September 13th and 14th you can discover the first fashion cartoon in Flanders at five locations during the Antwerp Fashion Festival (AFF). Illustrator Heleen Peeters and blogger Mieke Smeyers combined their drawing and writing skills into a cartoon that is inspired by the fashion world. The drawings are accompanied by an English quote, because the language of fashion is international. And that's not all, during AFF you can win one of the cartoons displayed.

picture: a fashion girl
'a fashion girl' Mieke on the hunt for fashion in Antwerp


The idea for the cartoon originated while 'a fashion girl' Mieke was waiting for the Thalys in Paris. The fashion capital was unexpectedly the ideal inspiration. "At a newspaper shop I found a book with cartoons by Pénélope Jolicoeur. The drawings about the life of a girl in Paris, reminded me of the funny fashionista-quotes I utter when talking to friends. It seemed like a fun idea to combine those oneliners with a drawing. Fashion and humor are two of my passions that could team up in a cartoon."

The idea was there but to make it reality Mieke had to find a partner with drawing skills. The quest for an illustrator proved to be a difficult one. A fitting style was crucial. "I knew what I wanted the cartoon to look like. The drawings had to have a certain fashion vibe. But that wasn't an easy feat. A mutual acquaintance got me in touch with Heleen. As soon as she showed me her first sketch, I knew this was going to work."© 2013 Heleen Peeters & Mieke


Like Mieke, Heleen combines a sense of fashion with a sense of humor. Heleen: "I think fashion shouldn't be taken too seriously and is sometimes a source for ridiculous situations. I was intrigued by Mieke's idea and started drawing cartoons based on a few of her quotes. In my first sketch I drawed Mieke as a cartoon figure while holding her handbag as if it were her baby. Each cartoon has a date stamp. The stamp refers both to the volatility of trends and to the timelessness of fashion. It is a well-known phenomenon that fashion repeats itself. Everything comes back at one time or another."

And thus, the first high fashion cartoon in Flanders was born. A serie of five cartoons will be presented for the first time live to the public during the Antwerp Fashion Festival at September 13th and 14th. Through a competition five lucky fashionistas can take one of the cartoons displayed and a fashionable goodiebag home. There is a new cartoon every Tuesday on www.afashiongirl.be.

The search - win one of the five cartoons and a goodiebag
During AFF five cartoons will be displayed at five locations. The first five fashion lovers that tweet pictures of all five cartoons win one of the cartoons displayed and a fashionable goodiebag. Happy hunting.

The basic rules:
 • Take a picture as soon as you spot one of the cartoons.
  BE SURE to also have a part of the location on your picture (so don't zoom in on the cartoon too much).
 • Tweet this picture immediately, as the first word in your tweet use #AFFcartoon followed by @afashiongirlbe and @AFF_2013
  IMPORTANT: also put a short personal message in your tweet. We would love to hear your thoughts on the cartoons and Twitter sees multiple identical tweets as spam. Of course we do not want that, the tweets have to stay interesting! Be reassured, there are enough characters left for a message - we tested it.
 • Then go look for the next cartoon. Tweet again (following the rules above), and carry on searching.
Extra rules & more info:
 • Through the Twitter-account @afashiongirlbe you get tips about where to find the cartoons, also using the hashtag #AFFcartoon.
 • The competition starts Friday September 13th 2013 at 5 pm and closes Saturday September 2013 14th at 6 pm. IMPORTANT: on some locations the cartoons may be visible a little sooner, but tweeting is only allowed starting Friday the13th of September 2013 at 5 pm. Tweets that are sent earlier aren't valid.
 • The first five people that tweet pictures of all five the cartoons win. When there aren't enough persons that tweeted all five, the people who tweeted the most different cartoons win. That's why it is important to tweet one as soon as you find one.

The contest rules are available on this blog (click the tab 'wedstrijden') and on www.antwerpfashionfestival.com.

The sponsors of the goodiebags will be mentioned in a later post as some of the participating locations are also sponsors.

Reacties

Populaire posts