dinsdag 27 augustus 2013

A high heeled 'a fashion girl'-cartoon this Tuesday

© 2013 Heleen Peeters & Mieke Smeyers


More about Heleen Peeters - http://heleenpeeters.tumblr.com/

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen