Tuesday Book Club - The Da Vinci Code meets chicklit: Codebreaker Trilogy by Julie Kenner

Ik moet toegeven dat ik deze boeken vooral bestelde omwille van de titel (en de korte inhoud natuurlijk) maar The Givenchy Code, The Manolo Matrix en The Prada Paradox - kortweg de Codebreaker Trilogy - van Julie Kenner zijn echt wel de moeite. Je kan alle boeken afzonderlijk van elkaar lezen, maar het leukste is ze allemaal in de juiste volgorde te lezen. The Da Vinci code meets chicklit. Geek meets fashionista. Thriller meets romance. Deze drie zinnen vatten de trilogie mooi samen.

I have to admit I mainly ordered these books because of the title (and the synopsis of course) but The Givenchy Code, The Manolo Matrix and The Prada Paradox - the Codebreaker Trilogy in short - by Julie Kenner pleasantly surprised me. You can read all three books independently, but it is more fun to read all three of them chronologically. The Da Vinci code meets chicklit. Geek meets fashionista. Thriller meets romance. These three sentences sum up the books.


@ a fashion girl
books:  Downtown Press
cover photograph The Givenchy Code: GettyImages
cover photograph The Manolo Matrix: Greg Weiner
cover photograph The Prada Paradox: Barry Marcus

*Scroll down for the English version.

Het opzet in de drie verhalen is hetzelfde. Een geheimzinnige persoon brengt het computerspelletje Play. Survive. Win. (PSW) naar de echte wereld. In het spel zijn er drie rollen: target, protector en assassin. De naam zegt al wat elke rol inhoudt. Het doelwit moet vluchten voor de moordernaar terwijl de beschermer hulp biedt. Het doelwit kan winnen door een reeks aanwijzingen en puzzels op te lossen - die speciaal op maat van het slachtoffer worden gemaakt. Wanneer de laatste aanwijzing is opgelost, wordt de moordenaar teruggeroepen. De moordenaar wint wanneer het doelwit dood is maar heeft slechts tijd tot de laatste 'clue' is opgelost. Leuk voor een computerspelletje, maar niet in het echte leven.

Dat ontdekt target Melanie in het eerste boek, The Givenchy Code. Samen met haar beschermer Stryker rent ze voor haar leven door de straten van New York terwijl ze via puzzels en codes haar redding zoekt. Ondertussen heeft ze zelfs nog een beetje tijd om te shoppen. Dit verhaal speelt zich niet af in een modesetting, maar de fashion-verwijzingen bieden een leuke extra voor modeliefhebbers, zoals ikzelf. Alhoewel sommige delen van het boek wat voorspelbaar zijn - Mel en Strykers relatie bijvoorbeeld - is het verhaal leuk genoeg om te blijven boeien. Wanneer je het boek leest, heb je ook het gevoel dat je aan sightseeing in Manhattan doet door de vele plaatsen waar aanwijzingen verborgen zitten.

In het tweede boek, The Manolo Matrix, krijgt Melanies huisgenoot Jennifer de rol van beschermer toegewezen. Net als in het vorige verhaal bloeit er alweer snel iets tussen haar en het target, Devlin. Ook deze keer zijn de aanwijzingen verborgen over heel Manhattan en heeft het hoofdpersonage een voorliefde voor mode in het algemeen en - inderdaad - Manolo Blahnik in het bijzonder. Ik moet zeggen dat ikzelf de aanwijzingen echt nooit zou kunnen oplossen. Of misschien is dat omdat ik er gewoon niet zo veel belang bij heb als het hoofdpersonage. Wanneer de inzet je eigen leven is, is de motivatie wel veel groter.

In het derde boek, The Prada Paradox, verandert de setting naar LA, meer bepaald Hollywood. Bovendien krijgt de 'fiction turns into reality'-invalshoek een extra dimensie. Deze keer is het slachtoffer van dienst immers Prada-addict en actrice Devi. Zij speelt mee in de film over het verhaal van Mel en Stryker uit het eerste boek, maar geraakt ondertussen zelf verstrikt in het dodelijke spel Play.Survive.Win. In dit boek volgt ook de ultieme ontknoping en komen de lezers te weten wie aan de touwtjes trekt van PSW in de echte wereld.

Alle boeken hebben een snel tempo - verwacht geen hoogstaande literatuur - en lezen heel vlot. De hoofdstukken worden afwisselend geschreven vanuit het standpunt van het doelwit, de beschermer en de moordenaar. De verteller wisselt hierbij de ik-vorm en het personale perspectief (hij-vorm) af, maar dit is niet storend. De verwijzingen naar mode en bezienswaardige plekken in NY en LA zijn een meerwaarde voor wie erin geïnteresseerd is. Het opzet om fictie om te zetten in realiteit en het thriller-gegeven spreken dan weer een brede doelgroep aan. Ik heb de boeken ook al door een man laten lezen en hij vond het echt wel aangename lectuur. Al was hij van mening dat de 'girly' stukken minder interessant zijn. Zeker een aanrader dus, of liever drie aanraders!

Te koop via amazon.de, amazon.co.uk en amazon.com (bij amazon.de betaal je geen verzendkosten). Enkel verkrijgbaar in het Engels. Deze boeken moeten dringend in het Nederlands vertaald worden zodat ook mensen die geen Engelse boeken lezen ervan kunnen genieten.

More about the books
The basic plot of the three books is the same. A mysterious person brings the computer game Play. Survive. Win. (PSW) to the real world. Players can play three roles: target, protector and assassin. The name in itself tells what each role entails. The target has to flee from the assassin while the protector helps the target. The target can win the game by solving a series of clues and puzzles - that are specifically tied to the interests/life of the victim. When the last clue is solved successfully, the assassin has to stop hunting the target. The assassin wins when he kills the target but he has to do so before the target solves the final cue. Fun in a computer game, but not in real life.

Melanie discovers that in the first book, The Givenchy Code. Together with her protector Stryker she runs for her life through the streets of New York in search of the last cue. But in the mean while she even finds some time to shop. The story isn't about fashion, but the references are a fun extra for fashion lovers like myself. Although the story is somewhat predictable - for example Mel developping a crush on Stryker - the story is entertaining enough to keep reading. A plus is the sightseeing trip through Manhattan readers experience while Mel and Stryker search for clues.

In the second book, The Manolo Matrix, Melanie's roommate Jennifer is assigned the role of protector. Just as in the previous book something romantic develops between herself and the target, Devlin. And also this time the clues are hidden throughout Manhattan and has the main character a taste for fashion particularly for - how did you guess - Manolo Blahnik. I must admit I would never be able to solve all the clues. But then again maybe that's because I haven't as much to gain as the main character (and I am a stranger in New York). When you're life is at stake, the motivation is much bigger.

The final book, The Prada Paradox, is set in Hollywood. What's more the 'fiction turns into reality'-angle gets an extra dimension because this time the victim is Prada addict and actress Devi. And she plays the leading role in a movie about Mel and Stryker 's experiences from the first book. While doing so she gets caught up in her own version of the deadly game Play. Survive. Win. In this book all loose ends are tied up and everything is revealed. Readers discover who is behind bringing the computer game to the real world.

All books have a fast pace and read very easily - but don't expect literature. They are just a fun read. The chapters alternate between the point of view of the target, the protector and the assassin. They are written alternately in the first and the third person, but I didn't find this distracting. The references to fashion and locations in NY and LA are a plus for those who are interested. The idea to bring a computer game to the real world and the thriller aspect may appeal to a larger audience. I had a male friend who also read the books and he quite enjoyed reading them - and thus surprised himself. But he admitted that he thought the 'girly' parts were less interesting.

All in all a must read, or better: three must reads if you like light and fun reads.

You can buy the books on Amazon. They are only available in English.


Reacties

Populaire posts